Reģistrēties
LV
Galvenā/Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

E-menessaptieka interneta aptiekas lietošanas noteikumi
Noteikumos izmantotie termini:
Noteikumi – tīmekļa vietnes e-menessaptieka.lv lietošanas noteikumi, to papildinājumi,
grozījumi, kas ir publicēti AS Sentor Farm aptiekas interneta aptiekas tīmekļa vietnē.
Pārdevējs – AS Sentor Farm Aptiekas, reģ. Nr. 55403012521, juridiskā adrese: Mūkusalas iela
41b, Rīga, LV – 1004, tālrunis birojā: 67617805, e-pasts
Pircējs – fiziska persona, vai juridiska persona (kam ir zāļu iegādes atļauja), kas izdara
Pasūtījumu tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.
Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses:
www.emenessaptieka.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus
tiešsaistes režīmā.
Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība „ AS “SENTOR FARM APTIEKAS” (Reģ.Nr.
55403012521) Kamēlijas aptieka”, license : APN -082/8 kuras farmaceitiskās darbības vietas
adrese ir: Brīvības iela 74-26, Rīga, LV- 1011, e-pasts: , un kura īsteno
Interneta aptiekas darbību, pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa
aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu
izplatīšanu ar tīmekļa vietnes starpniecību”.
Aptieka – jebkura Pārdevēja aptieka, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir
izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Aptiekā uz vietas.
Preču katalogs – Interneta aptiekā izvietotas preces, kuras sadalītas grupās pēc to nozīmes
vai pielietojuma.
Preces – jebkuras preces, kuras Interneta aptiekas tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam
redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.
Bezrecepšu zāles – preču grupa, kuru var iegādāties, Tīmekļa vietnē Latvijas Republikas zāļu
reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez ārsta izrakstītas
receptes. Bezrecepšu zāļu lietošanā Pircējam jāievēro īpaša piesardzība, pirms zāļu
lietošanas - „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu
par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!”
Uztura bagātinātāji - preču grupa, kuru var iegādāties Tīmekļa vietnē , Latvijas Republikā
reģistrēti uztura bagātinātāji. Pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam jāņem vērā:
„Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!”
Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā
attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces.
Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam
rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.
Pasūtījums – Tīmekļa vietnē e-menessaptieka.lv Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā
Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču
piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir
veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.
Grozs -virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās.
Preču dzēšana no Groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par
Grozā iekļautajām Precēm.
Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes e-menessaptieka.lv tiešsaistes režīmā reģistrējies
Pircējs, kurš ir aizpildījis reģistrācijas anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta aptieka šo
Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības,
turpmāk iepērkoties Tīmekļa vietnē.
Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu
saņemt Pārdevēja un/vai tā sadarbības partneru sniegto informāciju par Pārdevēja un/vai tā
sadarbības partneru sagatavotajiem aktuālajiem piedāvājumiem, kas ietver tajā skaitā, bet
ne tikai, īpaši Pircējam no Pārdevēja, tā sadarbības partneru puses sagatavotus
piedāvājumus, informāciju par akcijas noteikumiem, izpārdošanas akcijām, papildus
pieejamiem pakalpojumiem vai servisu. Informācija par īpašajiem piedāvājumiem var tikt
izvietota Reģistrētā lietotāja profilā e-menessaptieka.lv, kur tas ir tiesīgs patstāvīgi mainīt
uzstādījumus, ievērojot sistēmas funkcionalitāti un tās piešķirtās iespējas (piemēram,
izvēlēties piedāvājumu izsūtīšanai un norādīto e-pastu).
Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir
pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz
e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.
Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts
līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā
norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces ja
Pircējs ir izvēlējies šādu opciju pirkuma veikšanas brīdī.
1. www.e-menessaptieka.lv lietošanas vispārīgie noteikumi:
1.1. Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta aptiekā, pirkumus veicot Tīmekļa
vietnē e-menessaptieka.lv, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.
1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu
grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē e-menessaptieka.lv.
Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē,
izņemot, ja Noteikumos nav noteikts citādi.
1.4. Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek
piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu.
1.5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā
noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs
var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp
Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs
saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.
1.6. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.
1.7. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga „Reģistrēties” un
Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija.
1.8. Ja Pircējs vēlas saņemt papildus ieguvumus no iepirkšanās Tīmekļa vietnē
emenessaptieka.lv, tad veicot reģistrēšanos, Pircējs atzīmē laukā „Vēlos saņemt AS „Sentor
Farm Aptiekas” mārketinga piedāvājumus”. Šādi Reģistrētie lietotāji tiek dēvēti par Pastāvīgo
klientu programmas lietotājiem. Pastāvīgo klientu programmas ietvaros Pārdevējs var izsūtīt
informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, jaunumiem, kā arī atbilstoši katra
klienta vēlmēm nosūtīt personalizētus piedāvājumus klientam uz e-pastu.
2. Preču katalogs. Preču cenas:
2.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai
Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma,
izskata.
2.2. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati
ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz
jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās
informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām
personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir
aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
2.3. Tīmekļa vietnē izplatāmās Bezrecepšu zāles ir reģistrētas Latvijas Republikas zāļu
reģistrā.
2.4. Tīmekļa vietnē izplatāmie Uztura bagātinātāji – ir reģistrēti Latvijas Republikas
Pārtikas un veterinārajā dienestā.
2.5. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par
preču iepakojumu un marķējumu.
2.6. Bezrecepšu zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un
marķēšanu un Bezrecepšu zālēm ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu
lietošanu.
2.7. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.
2.8. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN),
atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.
2.9. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota
papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida.
Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.
3. Grozs
3.1. Grozs tiek veidots, kad Pircējs veic Preču atlasi, izvēlās un pievieno Pirkuma grozam.
Pievienojot preces Pirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Pirkumu Groza saturu
Pircējs var mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas
pirkt, līdz brīdim kad veikta pirkuma apmaksa.
3.2. Preces var meklēt, izmantojot piedāvātās meklēšanas funkcijas un meklējot pēc
dažādiem meklēšanas parametriem:
- Pēc Preces nosaukuma;
- Pēc Preces kategorijas;
- Ievadot atslēgvārdu laukā - meklēšana, piemēram: “galvassāpes”;
Meklējamo vārdu ievadot meklēšanas logā un nospiežot pogu „Enter”, sistēma atlasīs Preces
pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir
saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu.
3.3. Veicot Pasūtījumu, Pircējam ir jāievada pareizi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda un
Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. No Pircēja ievadītās
informācijas precizitātes ir svarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegādes precizitāte.
3.4. Ņemot vērā, ka Tīmekļa vietnē vienlaicīgi Pirkumus veic vairāki Pircēji, Preču skaits
Interneta aptiekā var būt ierobežots. Izvēlētās Preces un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts
Pasūtījuma logā pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas. Ja pēc pogas „Noformēt
pasūtījumu” nospiešanas atsevišķas Jums nepieciešamās Preces nebūs pieejamas, redzēsiet
paziņojumu- Atvainojiet, šobrīd nav pieejams. Pircējam ir iespēja atgriezties uz Pasūtījuma
noformēšanu, lai turpinātu iepirkšanos un pēc Pircēja izvēles – izvēlēties citas pieejamās
Preces, vai turpināt Pasūtījuma galīgo noformēšanu.
3.5. Pirms pirkuma apstiprinājuma un maksājuma veikšanas, sistēma pārbauda, vai Pircēja
pasūtītās Preces ir pieejamas Interneta aptiekā. Sistēma neapstiprinās tās Preces, kuras nav
pieejamas Interneta aptiekā un Pircējam par šādām nepieejamām Precēm nebūs jāmaksā.
3.6. Maksājuma informācija par veiktajiem pirkumiem grāmatvedības uzskaites nolūkos
Pārdevējs saglabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas uz šo noteikumu sastādīšanas
brīdi ir pieci gadi.
4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi
4.1. Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties sev ērtāko Preču saņemšanas veidu:
(1) BEZMAKSAS PIRKUMA SAŅEMŠANA PIRCĒJA IZVĒLĒTAJĀ MĒNESS APTIEKĀ VISĀ
LATVIJĀ.
Piegāde Rīgā
Pirkumu Rīgā Jūs varat izņemt pēc pirkuma apstiprinājuma e-pasta vēstules un SMS
saņemšanas brīža Jums tuvākajā aptiekā, kuru būsiet norādījis/-usi pirkuma veikšanas brīdī.
Pirkuma izņemšanai Jums jāuzrāda pasūtījuma numurs.
Ja Pirkums tiks veikts darba dienā līdz plkst. 12:00, pirkumu izvēlētajā aptiekā Jūs varēsiet
saņemt nākamajā vai aiznākamajā darba dienā aptiekas darba laika ietvaros
Ja Pirkums tiks veikts pēc plkst. 12:00, Pirkumu Jūs varēsiet saņemt līdz 3 darba dienā laikā
aptiekas darba laika ietvaros
Piegāde ārpus Rīgas
Pirkumu ārpus Rīqas Jūs varat izņemt pēc pirkuma apstiprinājuma e-pasta un SMS vēstules
saņemšanas brīža Jums tuvākajā aptiekā, kuru būsiet norādījis/-usi pirkuma veikšanas brīdī.
Pirkuma izņemšanai Jums jāuzrāda pasūtījuma numurs.
Ja Pirkuma saņemšanai tiks norādīta Mēness Aptieka ārpus Rīgas un pirkums tiks veikts darba
dienā līdz plkst. 12:00, pirkumu izvēlētajā aptiekā Jūs varēsiet saņemt 1-2 darba dienu laikā
aptiekas darba laika ietvaros
Pirkumus, kuri tiek veikti pēc plkst. 12:00 un pirkuma saņemšanai tiek izvēlēta Mēness
aptieka ārpus Rīgas, Jūs varēsiet saņemt 2 līdz 3 darba dienu laikā.
(2) PIEGĀDE AR KURJERU LATVIJĀ
Pēc pasūtījuma noformēšanas izvēlēto pasūtījuma saņemšanas adresi nevar mainīt.
Vietas Latvijā, kurās piegāde ir bezmaksas piegāde ar Kurjeru:
Rīga, Baltezers, Berģi, Lidosta Rīga, Mārupe, Priežlejas, Rumbula, Tīraine, Valdlauči, Valmiera
Jūrmala, Kūdra, Babīte, Iļķene, Gātciems, Brīvkalni, Skulte, Alejas, Baloži, Dzērumi, Olaine,
Bajāri, Ūlupji, Acone, Salaspils, Bērzmente, Daugmale, Baldone, Apšukalni, Baloži, Dreiliņi,
Bajāri, Augšciems, Āņi, Gauja, Egļupe, Murjāņi, Putniņi, Brasla, Turaida, Jūdaži, Bukas,
Egļupe, Saulkrasti, Zvejniekciems, Pabaži, Ādaži, Jaunmārupe, Salaspils
Jelgava, Blukas, Raubēni, Birzīte, Atpūta, Tukums, Rauda, Talsi, Kuldīga, Liepāja, Ventspils,
Irbene, Dobele, Saldus, Bauska, Limbaži, Cēsis, Alūksne, Gulbene, Balvi, Rēzekne, Čači,
Aizezere, Valka, Madona, Aizupes, Ogre, Aizkraukle, Jēkabpils, Brodi, Preiļi, Daugavpils,
Stropi, Krāslava, Ludza
Pārejās vietās Latvijā, kuras nav minētas augstāk, pienākas bezmaksas piegāde par
pasūtījumu ar minimālo summu 40 EUR, ieskaitot PVN. Ja pasūtījuma summa ir zem 40 EUR,
ieskaitot PVN , piegādes maksa ir 2.50 EUR, ieskaitot PVN.
Veicot pasūtījumu darba dienās līdz plkst. 13:00 piegāde nākamajā darba dienā no 9:00 līdz
18:00
Veicot pasūtījumu darba dienās pēc plkst. 13:00 piegāde aiznākamajā darba dienā
Pasūtījuma piegādes dienas: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena
(3) PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA STACIJĀM (PAKOMĀTIEM), LATVIJAS PASTA NODAĻĀM UN
CIRCLE K DUS VISĀ LATVIJĀ
Pēc pasūtījuma noformēšanas izvēlēto pasūtījuma saņemšanas adresi nevar mainīt.
Pasūtījumu Jūs varat izņemt pēc tam, kad atnācis e-pasta vēstules un SMS paziņojums par to,
ka pasūtījums ir pieejams saņemšanai Jūsu izvēlētajā Circle K DUS, Latvijas Pasta Stacijā
(pakomātā) vai Latvijas pasta nodaļā, kuru būsiet norādījis/-usi pasūtījuma veikšanas brīdī.
Pasūtījuma izņemšanai Latvijas Pasta Stacijā (pkaomātā) Jums konkrētā pakomāta sistēmā
jāievada SMS ziņā nosūtītais kods, kas nosūtīts uz jūsu pasūtījumā norādīto mobilo tālruni.
Pasūtījuma izņemšanai Latvijas pasta nodaļā un Circle K DUS Jums jānosauc savas pasūtījuma
numurus.
Ja Pasūtījums tiks veikts darba dienā līdz plkst. 13:00, pirkumu izvēlētajā Circle K DUS, Pasta
nodaļā vai Latvijas Pasta Stacijā (pakomātā) varēsiet saņemt nākamajā darba dienā. Ja
izvēlēta Pasta nodaļa, tad jāņem vērā izvēlētās Latvijas Pasta nodaļas darba laiks.
Ja Pasūtījums tiks veikts pēc plkst. 13:00, Pasūtījumu Jūs varēsiet saņemt aiznākamajā darba
dienā.
Maksa par pasūtījuma piegādi uz izvēlēto Circle K DUS, Latvijas Pasta Stacijām (pakomātiem)
vai pasta nodaļu ir 1.85 EUR, ieskaitot PVN.
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem uz Circle K DUS, Latvijas Pasta Stacijām (pakomātiem) un
Pasta nodaļām ir no 29.99 EUR, ieskaitot PVN.
4.2. Ja Pircējs ir izvēlējies Preces piegādi ar Kurjeru Rīgā Pircēja norādītajā adresē, tā var
būt jebkura Pircēja izvēlēta adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir
sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta) .
Gadījumā, ja precei ir vizuāli defekti, kas radušies piegādes laikā, klientam ir tiesības atteikt
pasūtījumu. Šādā gadījumā pasūtījuma ir jābūt atvērtam kurjera klātbūtnē.
4.3. Ja Pircējs būs izvēlējies Preces piegādes veidu (PIEGĀDE APTIEKĀ), Pirkumu apmaksājis
Tīmekļa tiešsaistē e-menessaptieka.lv, bet Pirkumu nebūs izņēmis 5 darba dienu laikā, tad
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam maksa par Pirkumu tiks atgriezta 30
dienu laikā.
Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu,
kas iegūstama internetā pēc šādas adreses:
http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.
5. Apmaksas noteikumi
5.1. Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.
5.2. Pircējam ir iespējams norēķināties:
- Ar norēķinu karti vai skaidru naudu preces saņemšanas brīdī izvēlētajā aptiekā, kura
norādīta pirkuma apstiprināšanas brīdī.
- Izmantojot internetbanku SEB Swedbank, Citadele, DNB
- Maksājums ar VISA, MasterCard, Maestro vai Visa Electron
5.3. Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga „Apmaksāt”.
6. Pasūtījuma izpilde
6.1. Interneta aptiekā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem,
atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts.
6.2. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir
saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka
Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei.
6.3. Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces
tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas
adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.
6.4. Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai
precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad
kurjers ieradīsies.
6.5. Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja piegādes veidu PIEGĀDE APTIEKĀ, - t.i. saņemt Preces
uz vietas jebkurā Aptiekā Latvijas teritorijā. Pircējs var doties uz savu izvēlēto Aptieku un
saņemt pasūtītās Preces jebkurā laikā Aptiekas darba laika ietvaros. Pasūtījuma veikšanas
brīdī Pircējs var izvēlēties to Aptieku, kura ir vistuvāk Pircēja dzīvesvietai, un kur Pircējam ir
visērtāk saņemt pasūtītās Preces.
6.6. Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja piegādes veidu PIEGĀDE AR KURJERU un Pirkuma
piegādes brīdī Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav
sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību
par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Gadījumā, ja Pircējs ir norādījis
kļūdainu Pirkuma piegādes adresi un Pircējs nav sastopams adresē, kuru tas norādījis
Pasūtījumā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda
par Precēm un par Preču piegādi.
6.7. Ja Pircējs izvēlējies piegādes veidu PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA NODAĻU, LATVIJAS
PASTA STACIJAS PAKOMĀTU VAI CIRCLE K DUS, tad Pircējs var izvēlēties sev vēlamo piegādes
vietu visā Latvijā.
6.8. Ja pircējs izvēlējies piegādes veidu PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA NODAĻU, LATVIJAS
PASTA STACIJAS PAKOMĀTU VAI CIRCLE K DUS, tad pasūtījums ir jāizņem 10 diennaktīs. Ja
pasūtījums netiek izņemts 10 diennaktīs, tad tas tiek atgriezts uz Pārdevējam, kurš pēc tam
sazinās ar Pircēju par tālākajām darbībām.
6.9. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto
pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru
dēļ piegādes aizkavējums radies.
7. Preču saņemšana
7.1. Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakotas kartona kastē, pie Preču
saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var
atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādīta sekojoša informācija:
- visas pasūtītās Preces ar to nosaukumiem;
- katras Preces cena un kopējā Preču summa;
- Pirkuma kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde, sk. punkts Nr.4.Preču
piegādes veidi un maksa par piegādi );
7.2. Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir
izpildīts. Parakstīšanās veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida:
(1) ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku preču pavaddokumentā;
(2) saņemot Preces Aptiekā, Pircējs parakstās uz sagatavota Pirkuma dokumenta -
pavadzīmes vai saņem pirkuma čeku;
7.3. Preču saņemšana izvēlētajā aptiekā:
(1) Pircēji, kas ir Nereģistrētie Tīmekļa vietnes www.e-menessaptieka.lv lietotāji, pasūtītās
Preces Aptiekā var saņemt, nosaucot Pasūtījuma numuru.
(2) Pircēji, kas ir Reģistrētie Tīmekļa vietnes www.e-menessaptieka.lv lietotāji, Pasūtītās
Preces var saņemt, nosaucot Pasūtījuma numuru vai Pircēja vārdu un uzvārdu.
7.4. Pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona.
Pircēja pilnvarotajai personai Pirkuma saņemšanai ir jānosauc Pircēja Pasūtījuma numurs.
7.5. Saņemot preci, Pircējam ir jāpārliecinās vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.
Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces,
kuras Pircējs bija veicis Pasūtījumā, vai ir piegādāts pasūtītais Preču skaits, vai Preces nav ar
defektiem vai citiem bojājumiem.
8. Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzība
8.1 Ņemot vērā, ka bezrecepšu zāles Interneta aptiekā Pircēji var iegādāties bez ārsta
izrakstītas receptes, kā arī Pircēji tās lieto pašārstēšanās nolūkos, lai veiktu bezrecepšu zāļu
lietošanas uzraudzību, un rūpētos par Pircēju veselību, drošību un to, lai Pircēji nelietotu
Bezrecepšu zāles vairāk nekā vajadzīgs, Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzības ietvaros,
Tīmekļa vietnē www.e-menessaptieka.lv tiks nodrošinātas sekojošas Pircēju informējošas
metodes:
(1) Pie katras no Bezrecepšu zālēm norādīti brīdinošie uzraksti, kādi ir noteikti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos – BEZRECEPŠU MEDIKAMENTS. PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN KONSULTĒJATIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU
LIETOŠANU! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!
(2) Pie katras no Bezrecepšu zālēm Interneta aptiekā ir izvietots konkrētā medikamenta īss
apraksts – sastāvs, lietošanas pamācība, pielietošanas mērķis, lietošanas ierobežojumi,
piesardzības pasākumi, u.c.
(3) Pie katra no Uztura bagātinātājiem ir norādīti brīdinošie uzraksti, kādi ir noteikti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos – UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!
8.2. Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu
lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas
apraksts.
9. Distances līguma noslēgšana un termiņš
9.1. Apstiprinot Pasūtījumu Pircējs apliecina Pardevējam, ka tas ir piekritis noslēgt un ir
noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības
likumdošanas noteikumiem. Pircējs apliecina, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma
saistības, kā arī norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska
persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu Pirkumu -
pasūtītās Preces.
9.2. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, bet ne jaunāks par 14 g. v., tas apstiprina, ka ir
informējis savu likumīgo pārstāvi un likumīgais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma
noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā
Distances līguma saistības.
9.3. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par
pasūtītajām Precēm.
9.4. Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma
saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais
iepakojums, jānodrošina, lai Prece un Preces iepakojums netiktu ārēji mehāniski bojāti,
Prece tiktu uzglabāta Preces aprakstā norādītajos uzglabāšanas nosacījumos.
9.5. Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pirkumu un
maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka.
9.6. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas saistošas Distances
līgumam.
10. Garantija un Atteikuma tiesības:
10.1. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apsolījums atmaksāt patērētājam par preci
samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, vai bez atlīdzības novērst
Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā
sniegtajam raksturojumam.
10.2. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu
apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.
10.3. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai
Pircēja norādītā trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar
Atteikuma
tiesību izmantošanas kārtību.
10.4. Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:
- pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
- ja Pircējs preces iepakojumu ir atvēris un/vai iepakojums bojāts;
- attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, precēm kas ātri bojājas vai ātri
izlietojas, tai skaitā zālēm, uztura bagātinātājiem, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.
10.5. Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir
jāpaziņo Pārdevējam, jāaizpilda atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc sekojošas
adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.
Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta
Pēc aizpildītās Atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu
ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.
10.6. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Atteikuma
veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nododot tās
Aptiekā, kurā Pircējs Preces saņēma, vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā. Pircējam
pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.
10.7. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes
izmaksas, ja tādas ir bijušas saistībā ar izvēlēto Piegādes veidu – Piegāde ar Kurjeru, 30
dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu
(lēmums atteikties no līguma), un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs
atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz Pircēja
bankas norēķina kontu.
10.8. Pārdevējam ir tiesības aizturēt naudas atgriešanas maksājumu līdz brīdim, kamēr nav
saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties.
11. Pircēja personas datu apstrāde
11.1. Informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod un kas kļuvusi zināma Pārdevējam
Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no
Pircēja puses.
11.2. Pārdevējs, kā pārzinis datu aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu kontekstā,
apstrādā Pircēja personas datus ar mērķi, lai noformētu Preču pasūtījumus un pirkumus,
atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, lai sagatavotu un
informētu Pircēju par Pircēja individuālajām priekšrocībām un akcijām kā lojalitātes
programmas klientam, pamatojoties, tajā skaitā, uz Pircēja līdzšinējo pirkumu vēsturi.
11.3. Personas datu apstrāde Interneta aptiekā nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.
11.4. Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai
un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču
piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja
Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir
nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.
11.5. Pircējam kā Reģistrētajam lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot
tos, ja tie ir mainījušies vai novecojuši, vai arī tie vairs nav izmantojami mērķu sasniegšanai
kādēļ tie ir sākotnēji apstrādāti, izmantojot reģistrētā lietotāja profilā izvietotos rīkus.
Gadījumā, ja Pircējs nav Reģistrētais lietotājs, tam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja
izmantojot šajos noteikumos norādīto Pārdevēja kontaktinformāciju.
11.6. Pircējam ir tiesības atteikties no piedāvājumu saņemšanas uz norādīto e-pastu,
izmantojot Reģistrētā lietotāja profilu vai informējot par savu vēlmi, nospiežot uz attiecīgas
hipersaites saņemtajos e-pasta sūtījumos, vai nosūtot atsevišķu e-pasta sūtījumu uz
Pārdevēja e-pasta adresi:
11.7. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, sadaļā “Mans
profils” izvēloties opciju “Dzēst profilu”, vai informējot par to Pārdevēju nosūtot ziņu uz epasta adresi:
11.8. Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrētā lietotāja profilu tīmekļa vietnē, ja Pircējs to nav
apmeklējis (iegājis sistēmā) vismaz 12 mēnešus.
12. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi
12.1. Pārdevējs neuzņemas preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par preču
lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
12.2. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos
Noteikumus.
12.3. Gadījumos, kad Preču piegāde aizkavējas, vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika
apstākļu dēļ, Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir
radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu.
13. Strīdu risināšana
13.1. Strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču
pirkumiem Interneta aptiekā, abas iesaistītās Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai
sarakstes veidā, kalendārā mēneša ietvaros, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un
pieņemamu risinājumu.
13.2. Ja strīdu neizdosies atrisinās savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu
risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju
(patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai
Latvijas Republikas tiesā.
14. Citi noteikumi
14.1. Gadījumos, kad Pircējs ir rīkojies pretlikumīgi, piemēram, ja Pircējs ir nodarījis
zaudējumus Pārdevējam, prettiesiski piekļuvis citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa
vietnē, Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu norādījumus, Pārdevējam ir tiesības dzēst
Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Tīmekļa vietnei Reģistrētam vai Nereģistrētam
lietotājam.
14.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, ka arī patur
tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības
publicējot attiecīgās izmaiņas www.e-menessaptieka.lv, norādot pēdējo izmaiņu veikšanas
datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā 5 darba
dienu laikā pēc to publicēšanas. Pircējs piekrīt, ka, turpinot lietot Tīmekļa vietni pēc šādu
izmaiņu veikšanas, ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.
Pēdējās izmaiņas:
01.06.2020

Palīdzība Online
67332273 Jautājumi par pasūtījumiem un piegādi.
P.-Pk. 9:00-17:00.
8555 Farmaceita konsultācija par zāļu lietošanu un recepšu zāļu piegādi, WhatsApp: +371 27050849
P.-Pk. 9:00-18:00
info@menessaptieka.lv E-pasts Kontakti Mūsu rekvizīti
Loading..
Reģistrēties